12520623_1301656936528095_33536321_n

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ
1 สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เป็นหนึ่งในจำนวน 18 ตำบลของอำเภอเมืองชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอถึงเขตตำบลกุดตุ้ม ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 52,500 ไร่ หรือ 84 ตารางกิโลเมตร
1.1 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติด ตำบลห้วยบง
ทิศใต้ ติด ตำบลหนองไผ่และบุ่งคล้า
ทิศตะวันออก ติด ตำบลลาดใหญ่
ทิศตะวันตก ติด ตำบลโพนทอง
1.2 ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลกุดตุ้มเป็นที่ราบลุ่ม ความสูงเฉลี่ย 200 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยมีพื้นที่ต่ำที่สุดบริเวณบ้านโนนโพธิ์ บ้านหนองคอนไทย บ้านหนองแวง และ บ้านหนองเขื่อง พื้นที่สูงสุด อยู่บริเวณบ้านหนองไผ่ล้อม และบ้านหนองคู
1.3 จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน
– จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 18 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 8 , 10 – 19
– จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เป็นบางส่วน 1 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 9
1.4 ประชากร
ประชาชนทั้งสิ้น    10,704 คน       แยกเป็น      ชาย    5,256  คน       หญิง   5,448 คน

หมู่ที่  บ้าน                                                จำนวน ครัวเรือน                             จำนวนประชากร (คน)
ชาย                  หญิง                      รวม
1      บ้านผือ                                                  285                                             354                  387                       741
2      สระไข่น้ำ                                               217                                              338                  352                      690
3     หนองคู                                                   279                                             396                  434                      830
4      กุดตุ้ม                                                    252                                             384                  415                       799
5      หนองคอนไทย                                      327                                             419                  420                      839
6      หนองเขื่อง                                            148                                             252                   233                      485
7      บะก่าม                                                   156                                              221                   235                      456
8      โนนโพธิ์                                                172                                              305                   299                      604
10     หนองไผ่ล้อม                                       207                                              244                   228                      472
11      หนองไผ่น้อย                                       117                                               186                    232                      418
12      หนองคอนไทย                                    171                                               304                   285                      589
13      กุดตุ้ม                                                   224                                              400                  416                       816
14      หนองคอนไทย                                    240                                              324                   306                      630
15      ผือ                                                        174                                               220                   227                      447
16      หนองเขื่อง                                           100                                              165                    160                      325
17      ผือ                                                         160                                              213                    229                     442
18      หนองคอนไทย                                     240                                             311                     343                     654
19      หนองคอนไทย                                     150                                              220                   247                      467
รวม                                    3,619                                      5,256             5,448                 10,704

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2. แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 การคมนาคม การจราจร
การคมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนภายในเขตตำบลกุดตุ้ม ทำให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวก รวดเร็วขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ยังมีทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ – บัวใหญ่ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 202) ตัดผ่าน ทำให้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก และทางหลวงจังหวัด ซึ่งสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ได้สะดวก รวดเร็ว คือ สายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม – อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 18 กิโลเมตร มีถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม ระยะทางรวมทั้งหมด 16 กิโลเมตร มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกสาย มีถนนลูกรังและถนนดินทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านไปพื้นที่การเกษตร

3.2 การประปา
• ในพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม มีประปาทุกหมู่บ้าน
3.3 ไฟฟ้า
ตำบลกุดตุ้มมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ใช้บริการไฟฟ้าสาธารณะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมีไฟฟ้า โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ใช้ทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตตำบลกุดตุ้ม
3.4 การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร
– มีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
– มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตตำบลกุดตุ้มจำนวน 16 เลขหมาย
4. ด้านเศรษฐกิจ
4.1 การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มมีดังนี้ การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ
– การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักด้วย
– การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย เช่น สุกร ไก่ เป็ด
4.2 การพานิชยกรรมและบริการ
               4.2.1 สถานประกอบการด้านพานิชยกรรม
ก. สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง
ข. สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 35 แห่ง
4.2.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย์
ก. ฟาร์มเลี้ยงหมู 1 แห่ง

4.2.3 สถานประกอบการด้านบริการ
ก. โรงแรม 2 แห่ง
ข. สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข – แห่ง
ค. ร้านอินเตอร์เน็ต 6 แห่ง
4.3 การอุตสาหกรรม
การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ตารางแสดงประเภท / ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม             จำนวน
1. โรงสีข้าว                      12
2. โรงงานทำอิฐ               1
3. ปั๊มหัวจ่ายน้ำมัน           9
4. โรงงานทำขนมจีน        5
5. ร้านซ่อมรถ                    6
5 ด้านสังคม
5.1 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มได้แบ่งชุมชนออกเป็น 18 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านผือ                                   หมู่ที่ 2 บ้านสระไข่น้ำ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู                                   หมู่ที่ 4 บ้านกุดตุ้ม
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย                       หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง
หมู่ที่ 7 บ้านบะก่าม                                    หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์
หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม                        หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย
หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอนไทย                     หมู่ที่ 13 บ้านกุดตุ้ม
หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย                     หมู่ที่ 15 บ้านผือ
หมู่ที่ 16 บ้านหนองเขื่อง                             หมู่ที่ 17 บ้านผือ
หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย                      หมู่ที่ 19 บ้านหนองคอนไทย
5.2 ศาสนา
– วัด 10 แห่ง
– สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์ในตำบลกุดตุ้ม
1. วัดราชพฤกษ์ บ้านผือ
2. วัดบ้านผือ บ้านผือ
3. วัดสุราลัย บ้านสระไข่น้ำ
4. วัดหนองคูพัฒนา บ้านหนองคู
5. วัดโพธิ์กุดตุ้ม บ้านกุดตุ้ม
6. วัดอุดร บ้านหนองคอนไทย
7. วัดแจ้งสว่าง บ้านหนองเขื่อง
8. วัดศรีสะอาด บ้านโนนโพธิ์
9. วัดหนองไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม
10. วัดเทพธาราม บ้านหนองเขื่อง
สำนักสงฆ์
1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดอุดร บ้านหนองคอนไทย
2. สำนักสงฆ์บ้านกุดตุ้ม
3. สำนักสงฆ์โคกหินเกิ้ง บ้านหนองคู
4. สำนักสงฆ์สิริมงคล บ้านบะก่าม
5. สำนักสงฆ์อัมพร บ้านหนองไผ่น้อย
6. สำนักสงฆ์บ้านสระไข่น้ำ
5.3 การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
– มัธยมศึกษา 1 แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
– ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม
1. โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา (โรงเรียนมัธยมศึกษา)
2. โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
3. โรงเรียนบ้านสระไข่น้ำขุนีวิทยา
4. โรงเรียนบ้านผือวิทยายน
5. โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยคุรุประชาสรรค์
6. โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง
7. โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์บะก่าม
8. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคอนไทย
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ
12. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
5.4 สาธารณสุข
5.4.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้ม
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคอนไทย

6. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ำ ลำน้ำ,ลำห้วย 12 สาย รายละเอียดดังนี้
1. ลำน้ำชี 2. ลำห้วยกุดแคน 3. ลำห้วยหนองนาแซง
4. ลำห้วยน้อย 5. ลำห้วยบง 6. ลำห้วยประทาว
7. ลำห้วยโสกหว้า 8. ลำห้วยกุดหวาย 9. ลำห้วยนา
10. ลำห้วยยางแล้ง 11. ลำห้วยกุดตุ้ม 12. ลำห้วยกุดผือ
บึง,หนอง และอื่นๆ
1. หนองเขื่อง หมู่ที่ 6,16 จำนวน 504 ไร่
2. หนองใหญ่ หมู่ที่ 12 ,14 จำนวน 177 ไร่
3. หนองโดก หมู่ที่ 5 จำนวน 37 ไร่
4. หนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 12 จำนวน 12 ไร่
5. หนองบัวน้อย หมู่ที่ 12 จำนวน 15 ไร่
6. หนองคล้า หมู่ที่ 8 จำนวน 45 ไร่
7. กุดปอแดง หมู่ที่ 8 จำนวน 23 ไร่
8. หนองคันคู หมู่ที่ 8 จำนวน 18 ไร่
9. หนองจาน หมู่ที่ 6 จำนวน 6 ไร่
10.หนองบ่อหลุบ หมู่ที่ 1 จำนวน 12 ไร่
11. หนองผือใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 28 ไร่
12. หนองเบ็น หมู่ที่ 4 จำนวน 80 ไร่
13. หนองแดง หมู่ที่ 6 จำนวน 6 ไร่
14. หนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 11 จำนวน 35 ไร่
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝายน้ำล้น จำนวน 6 แห่ง

 

2. ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านโครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ประกอบด้วยองค์กร ดังนี้
– ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนเลือกตั้ง จำนวน 36 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
– ฝ่ายบริหาร หรือคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน มีอำนาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มแบ่งส่วนการบริหารออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ประกอบด้วย
งานบริหารทั่วไป, งานนโยบายและแผน, งานกฎหมายและคดี, งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภา, งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,งานส่งเสริมการเกษตร
2. ส่วนการคลัง ประกอบด้วย
งานการเงิน, งานบัญชี, งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้, งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. ส่วนโยธา ประกอบด้วย
งานก่อสร้าง, งานออกแบบและควบคุมอาคาร, งานประสานสาธารณูปโภคและงานผังเมือง
4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
งานบริหารการศึกษา, งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานกิจการโรงเรียน
6. ส่วนสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาบาทสตรี